Pokyny k zadání tématu DP

Upozorňujeme studenty 1. ročníků Mgr. navazujícího studia, že nejpozději do 30. 11. 2016 musí odevzdat vyplněná zadání diplomových prací na sekretariát katedry.

Postup při evidenci DP:
Student po odsouhlasení tématu DP vedoucím práce zadá do IS STAG požadovaná data, formulář Podklad pro zadání diplomové práce vytiskne 3x a nechá podepsat vedoucím práce. Jeden výtisk si ponechá, dva předá na příslušnou katedru sekretářce katedry.  Sekretářka katedry jeden výtisk založí na katedře a druhý předá na SO.  Pracovnice SO na základě tohoto dokumentu překopírují zadání z portálu do systému. Podklad pro zadání diplomové práce si student pečlivě uschová, protože jej bude vkládat do vázané podoby DP.

 

Pokyny ke zpracování a odevzdání diplomových prací na sekci polonistiky

Pokyny ke zpracování a odevzdávání závěrečných kvalifikačních prací v rámci magisterského studia.

Harmonogram katedry slavistiky na akademický rok 2016/2017.

Aby studenti mohli konat Státní závěrečnou zkoušku (SZZK), případně obhajovat diplomovou práci, musí v termínech stanovených harmonogramem splnit všechny stanovené požadavky svého studijního plánu. „Zápisový list A“ se na studijní odd. neodevzdává, ale doporučujeme si jej pečlivě zkontrolovat.

 

Informace ke květnovým/červnovým termínům obhajob (termíny, odevzdání a evidence závěrečné práce, přihlášení na termíny obhajob).

PolFonStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineInterregSlavic networkČesko-polské lexikografické centrumStuduj polstinu
Aktualizováno: 6. 9. 16, vytvořeno: 11. 1. 13,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: